اضطراب جدایی

اضطراب جدایی

اضطراب پدیده ای است که به صورت طبیعی در همه ی بزرگسالان و کودکان وجود دارد و  بروز آن به اندازه ی کافی، ضروری است، چرا که موجب می شود افراد بیشتر تلاش کنند، فعال شوند و از وقوع پیامدهای منفی احتمالی جلوگیری کنند.

کودکان نیز در دوران رشد خود انواع متفاوتی از اضطراب را تجربه می کنند، مانند ترس از تنهایی ،ترس از تاریکی، ترس از مواجه شدن با غریبه ها یا مکان های جدید و… .ﻳﻜﻲ از اﻧﻮاع شایع اﺿﻄﺮاب ها ،اﺿـﻄﺮاب ﺟـﺪاﻳﻲ و ترس جدا شدن از مراقب اصلی(معمولا مادر) است. در مورد ﻣﻴـﺰان ﺷﻴﻮع اﻳﻦ اﺧﺘﻼل آﻣﺎرﻫﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ . دروز ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع در ﻛﻮدﻛـﺎن ۲تا ۴ ﺳـﺎﻟﻪ را ۱۷ درﺻﺪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ.

اضطراب جدایی در کودکان به صورت طبیعی در سن ۸ ماهگی شروع می شود و تا ۳ سالگی ادامه می یابد. همانطور که گفته شده است، این نوع اضطراب، ﻋﻼﻣﺘﻲ از رﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ و در ﻫﻤـﻪ ﻛﻮدﻛـﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد؛ اما در بعضی از موارد ﭘﺮﻳـﺸﺎﻧﻲ کودک آنقدر ﺷـﺪﻳﺪ است که نمی تواند دوری مادر را برای چند دقیقه تحمل کند.

حتی ممکن است کودک بعد از وقوع اتفاقی خاص مانند (گم شدن در مکان عمومی، تصادف، بحث های خانوادگی و…) در سن بالاتری دوباره به این اضطراب مبتلا شود.

نشانه های اختلال اضطراب جدایی

وﺟﻮد ﺳـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﻪ از ﻧـﺎراﺣﺘﻲ ﻫـﺎي ﻣﻔﺮط ﺟﺪاﻳﻲ، ﻣﺜﻞ ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ و ﻣﺪاوم از ﻣﺤﺮوم ﺷـﺪن و آﺳﻴﺐ دﻳﺪن، ﺗـﺮس و درﻣﺎﻧـﺪﮔﻲ از ﺟـﺪاﻳﻲ، ﺷـﻜﺎﻳﺖ ﻫـﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ مانند حالت سر درد، معده درد، تهوع یا استفراغ، ﻛﺎﺑﻮس ﻫﺎي ﻣﻜﺮر، ﺗـﺮس از ﻣﺪرﺳـﻪ و ﻣﺸـﻜﻼت  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۴ﻫﻔﺘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑـﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ اﺧﺘﻼل اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

درمان

به طور کلی میتوان گفت که اضطراب جدایی یکی از شایع ترین اختلالات دوران کودکی است که در صورت عدم توجه به شناسایی و درمان آن می تواند منجر به آسیبهای جدی در نوجوانی و بزرگسالی شود. لذا، بررسی عوامل گوناگون در بروز و تشدید اضطراب به منظور اعمال برنامه ریزی در حوزه پیشگیری و درمان مناسب حائز اهمیت است.

برای درمان اختلال اضطراب جدایی شیوه‌های گوناگونی به کار گرفته می‌شود. ﺑﺮاي درﻣﺎن اوﻟﻴﻪ اﺧﺘﻼل اﺿﻄﺮاب ﺟﺪاﻳﻲ، روﻳﻜﺮد درﻣﺎن ﭼﻨــﺪوﺟﻬﻲ(از ﺟﻤﻠــﻪ درﻣــﺎن ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ_ رﻓﺘــﺎري، آﻣــﻮزش ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣـﺪاﺧﻼت رواﻧـﻲ_اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در ﺧـﺎﻧﻮاده ) پیشنهاد شده است. رفتارگرایان از حساسیت‌زدایی سیستماتیک، یادگیری مشاهده‌ای و شرطی‌سازی عامل (پاداش، تقویت مثبت، تقویت منفی یا غرقه‌سازی) برای درمان اختلال اضطراب جدایی بهره می‌گیرند. از دیگر شیوه‌های به کارگیری درمان شناختی _رفتاری یا CBT است. روان‌شناسان با بهره‌گیری از CBT تلاش می‌کنند باورها و پندارهای مثبت را جایگزین باورها و پندارهای منفی کنند و از روش هایی مانند اﻟﮕﻮﺳــﺎزي، اﺟــﺮاي ﻧﻘــﺶ، ﺗﻤﺮﻳﻦ رﻓﺘﺎري، ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ اي، آﻣـﻮزش آرﻣﻴﺪﮔﻲ، ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ استفاده می کنند. متخصصین کودک برای کودکان خردسال از روش بازی‌درمانی و بهبود کیفیت برقراری تعامل والد-فرزند استفاده می‌کنند.

 

نویسنده : دکتر مریم معادی

 

منابع

دروز، آﺗﻨﺎ .ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎزي درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎرﻓﺘﺎر درﻣـﺎﻧﻲ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ. ترجمه : رﻣﻀـﺎﻧﻲ ﻏﺰال، ﺗﻬﺮان : اﻧﺘﺸﺎرات وانیا.1389.

ﺳﺎودك، ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ؛ ﺳﺎدوك، وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ: ﺧﻼﺻﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ: ﻋﻠﻮم رﻓﺘـﺎري/ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ . ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﺣﺴﻦ رﻓﻴﻌﻲ و ﺧﺴﺮو ﺳـﺒﺤﺎﻧﻴﺎن . ﺗﻬـﺮان :  اﻧﺘـﺸﺎرات ارﺟﻤﻨﺪ.1382.

لطفی ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ، ﻓﺮح ؛وزﻳﺮي،  ﺷـﻬﺮام .روان ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻣﺮﺿـﻲ ﻛـﻮدك . ﺗﻬﺮان : اﻧﺘﺸﺎرات ارﺳﺒﺎران.1383 .

Reference

American Psychiatric Association . Diagnostic and statistical manual of mental disorders. (4th.ed). (1994).

Spence, S., Donovan, C., & Brechman-toussaint, M. (The treatment of  childhood social phobia: The effectiveness of a social skills training-based, cognitivebehavioral intervention, with and without parental involvement). Journal of Child Psychology and Psychiatry, 41, 713-726.. (2000)

0

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *