1

دکتر

زهرا صالح زاده

روان شناس بالینی و متخصص درمان اختلالات خلقی و شخصیت

سوابق کاری و علمی

کلینیک روان ایساتیس

روان درمانگر

کلینیک صبح امید آریا

روان درمانگر و مدرس کارگاه

کلینیک طلوع شادی

روان درمانگر و روان سنج

شرکت نفت

مدرس کارگاه های روان شناختی

تحصیلات

1391

كارشناسی مشاوره، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ

1393

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه شاهد

اکنون

دانشجوی دکتری روان شناسی بالینی، دانشگاه شاهد

تخصص ها

اختلالات خلقی
اختلال شخصیت مرزی
رفتارهای خود آسیب رسان

اطلاعات تماس

مقالات و سوابق پژوهشی

شمارهعنوانتاریخ
۱

کتاب روان شناسی سلامت

دکتر پروانه محمد خانی با همکاری زهرا صالح زاده عین آباد٬ علی آزادمهر٬ داوود محمدی٬ مهدی امیری٬ فاطمه حسینی غفاری٬ الهام طاهری

۱۳۹۵
۲

طرح های تحلیل واریانس

مترجمان: ولی الله فرزاد٬ امید شکری٬ سمانه بهزادپوربا همکاری نسرین اسماعیلیان٬ عطیه سرایی٬ زهراصالح زاده٬ زهرا بابایی٬ آسیه امیدوار٬ فاطمه غلامعلی نژاد٬ مهسا سالکی٬ نرگس اسفندیاری٬ فرناز روشنی٬ سعیدصادقی٬ اسماعیل شیری

 
۳

Salehzadeh Einabad Zahra, Shairi Mohammadreza (2017)A study of the influence of emotion regulation strategies on intrusive thoughts.IJABS.4 (1).

2017
۴Salehzadeh Einabad Zahra, Golnaz Dorban, Mohammadreza Nainian  (2017) The Mediating Role of Self-Compassion in the Relationship Between Anxiety and Procrastination. ZAHEDAN JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES2017
۵SALEHZADEH EINABAD ZAHRA, SHAIRI MOHAMMADREZA (2017) THE INFLUENCE OF EMOTIONAL INHIBITION ON INTRUSIVE THOUGHTS IN A NON-CLINICAL SAMPLE. ZAHEDAN JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES (TABIB-E-SHARGH)   , Volume 19 , Number 62017
۶Salehzadeh Einabad Zahra, Nasiri Mohammadreza, Barin Samira, Rasoul Roshan (2017) The Relationship between Depression and Broader Autism Phenotype in Nonclinical Population, ZAHEDAN JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES (TABIB-E-SHARGH),19 (9).2017
۷صالح زاده عین آباد زهرا٬ مجتهدزاده مهشید٬ خلیلی الهه ٬ نائینیان محمدرضا، بررسی رابطه بین انعطاف پذیری روان شناختی٬ کنترل٬ اجتناب واضطراب و تفاوت های جنسیتی در اضطراب چاپ شده در مجله رویش روان شناختی، مقاله پذیرفته شده، در دست چاپ 
۸صالح زاده عین آباد زهرا ، شعیری محمدرضا. پردازش آزمودنی های غیر بالینی ایرانی از یک کلیپ هیجانی، مجله رویش روانشناسی مقاله پذیرفته شده، در دست چاپ 
۹صالح زاده عین آباد زهرا ٬ مجتهدزاده مهشید ٬ شعیری محمدرضا.مقایسه سرکوب شناختی و سرکوب هیجانی در نمونه های غیربالینی زنان و مردان برگزار شده در سمینار فرهنگ  آسیب شناسی روانی و تربیت(توسط دانشگاه الزهرا در سال ۱۳۹۶)۱۳۹۶
۱۰صالح زاده عین آباد زهرا ٬ مجتهدزاده مهشید ٬ شعیری محمدرضا.رابطه بین افسردگی و سرکوب فکر در نمونه غیربالینی برگزار شده در سمینار فرهنگ و آسیب شناسی روانی و تربیت (توسط دانشگاه الزهرا درسال ۱۳۹۶)۱۳۹۶
۱۱صالح زاده عین آباد زهرا ٬ مجتهدزاده مهشید. رابطه بین اهمال کاری تحصیلی و پذیرش در دانشجویان برگزار شده در اولین کنفرانس ملی دانش و فناوری روان شناسی٬ علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران ۱۳۹۵
۱۲گل محمدی کریم ٬ صالح زاده عین آباد زهرا ٬ توانا زهرا. رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل با سلامت روان شناختی در میان دانشجویان برگزار شده در چهارمین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری ۱۳۹۴
۱۳صالح زاده عین آباد زهرا، صدیقی مرجان ، شعیری محمدرضا ، نصیری محمدرضا. نقش تفاوت های جنسیتی در حافظه سرگذشتی. سمینار انجمن روانشناسی ایران.۱۳۹۶
۱۴صالح زاده عین آباد زهرا ، مجتهدزاده مهشید ، خلیلی الهه. تفاوتهای جنسیتی در خودشفقت ورزی در نمونه غیربالینی. سمینار انجمن روانشناسی ایران.۱۳۹۸