رضوانه کاشانی

رضوانه کاشانی

مسئول روابط عمومی

سوابق کاری و علمی

۱۳۹۶

دانشگاه آل طه

سمعی- بصری

۱۳۹۸-۱۳۹۶

سازمان روابط عمومی کشور

کارشناس روابط عمومی

۱۳۹۹-۱۳۹۸

موسسه ملکوت

کارشناس فرهنگی و روابط عمومی

۱۳۹۹

دانشگاه الزهراء

کارشناس بخش فرهنگی و آموزشی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی

تحصیلات

کارشناسی علوم تربیتی