عنوان مقاله در اینجا…..

مقایسه نتایج جدول 2 افزایش 3 درصدی دقت را نشان می دهد. نرخ منفی کاذب اندکی کاهش پیدا کرده و نرخ مثبت کاذب آن اندکی افزایش پیدا کرده است که میزان کاهش منفی کاذب در حدود دو برابر افزایش مثبت کاذب می باشد. بنابراین الگوریتم پیشنهادی باعث بهبود در شناسایی ترافیک حمله و اندکی افزایش خطا در شناسایی ترافیک مجاز می شود. این نتایج در حدود 12 درصد بیشتر از نتایج کسب شده در مقاله [30]  می باشد که بر روی مجموعه داده ی مشابه ی انجام شده است.

 

 

5) نتیجه گیری و کار آینده

در این مقاله روشی جدید برای مقابله با حملات محروم سازی از سرویس ارائه شده است. درخت تصمیم مورد استفاده در این الگوریتم با استفاده از ویژگی های متوسط تعداد درخواست کننده در واحد زمان و حجم بسته های انتقالی توانست، بادقتی بالاتر از مقاله [16]  و حتی مقاله[30] که از منبع داده ی مشترکی استفاده می کنند، به تفکیک ترافیک حمله و مجاز بپردازد.

سایت های مختلف، به عنوان یکی از مقاصد اصلی برای استفاده از این الگوریتم، با مرور زمان پیشرفت می کنند و الگوهای کاربران در ارتباط با آنها تغییر می کند از همین روی نیاز به روشی برای به روز رسانی درخت تصمیم می باشد و می توان در پژوهش های آینده به آن پرداخت.

نکته ی دیگری که لازم است برای بهتر شدن نتایج، مورد نظر قرارگیرد استفاده از ویژگی جدیدی برای تمایز بهتر ترافیک حمله و مجاز در درخت تصمیم برای کاهش نرخ مثبت کاذب می باشد.

متن مقاله اینجا کپی/ چیست شود.

0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *