مشاوره‌ی خانواده

خانواده بنیاد بسیار مهم و حایز اهمیتی است. فایده‌ی خانواده در تربیت نسل بشر و ایجاد انسان‌های سالم از لحاظ معنوی و فکری و روانی یک فایده‌ی منحصر به فرد است.
هیچ چیز جای خانواده را نمی‌گیرد. خانواده یک محیط امنی است که در آن چه فرزندان و چه خود پدر و مادر می‌توانند روح، فکر و ذهن خود را در این محیط امن و قابل اعتماد، سالم نگهدارند و رشد بدهند.
در دفتر شاورنا آموزش مهارت‌های زندگی به زوجین، حل تعارضات و چالش‌های زندگی، چگونگی برقراری ارتباط با همسر و خانواده‌ی ‌آن و فرزندان در خلال جلسات مشاوره آموزش داده می‌شود.