مشاوره‌ی کودک و بازی درمانی

در هرجامعه سلامت كودكان و نوجوانان اهميت ويژه اي دارد وتوجه به بهداشت رواني آنان كمك مي كند تا از نظر رواني وجسمي سالم بوده و نقش اجتماعي خود رابهتر ايفا كنند. در اين راستا، شناخت صحيح ابعاد مختلف اين گروه سني و كوشش در راه تأمين شرايط مادي ومعنوي مناسب براي رشد بدني، عاطفي و فكري آنان بسیار اهمیت دارد.

دنیای کودکان، جهانی از واقعیات عینی است که معمولا آنها را در خلال بازی ابراز می کنند، لذا درمان گرانی که قصد دارند بیانگری کودکان را تسهیل بخشند، باید به مفاهیمی که کودک در بازی به اجرا درمی آورد، توجه کند.

.بازي درماني روشي است كه اگر به طور صحيح از آن استفاده شود، هم جنبه ي پيشگيرانه و هم جنبه ي درمان دارد. با استفاده ازاين روش مي توان به كودكان كمك كرد، نيازهاي دوره ي كودكي در هرجامعه سلامت كودكان و نوجوانان اهميت ويژه اي دارد وتوجه به بهداشت رواني آنان كمك مي كند تا از نظر رواني وجسمي سالم بوده و نقش اجتماعي خود رابهتر ايفا كنند. در اين راستا، شناخت صحيح ابعاد مختلف اين گروه سني و كوشش در راه تأمين شرايط مادي ومعنوي مناسب براي رشد بدني، عاطفي و فكري آنان بسیار اهمیت دارد.خود را بدون آن که به مشكل تبديل شوند ، برآورده كنند.

اختلالاتی که با روش بازی درمانی قابل درمان هستند عبارت اند از:

اختلالاتی را که ریشه در احساسات و هیجانات کودک ، سازگاری او با محیط و … دارند

افسردگی کودکان

ترس های کودکان

مشکلات رفتاری که ریشه اضطرابی دارند : شب ادراری ، ناخن جویدن ، دروغ گفتن ، پرخاشگری و …

بنا به نظر بسياري از روان شناسان،قسمت اعظم شخصيت انسان ها در دوران كودكي و در محيط خانواده شكل مي گيرد. استفاده از بازي ،گذشته از اين كه به كودكان كمك مي كند دوران كودكي لذت بخشي داشته باشند، به خانواده ها نيزآموزش مي دهد تا طي اين مرحله را براي كودك آسان سازند.