دکتر سمانه کاملی

مدیر و موسس دفتر، مشاور فردی، نوجوان واختلالات اضطرابی

بنت الهدی ارحامی

سکس تراپ

طاهره طاهری

مسئول روابط عمومی

منصوره رحماندوست

مشاور ازدواج و خانواده

دکتر زهرا صالح زاده

روان شناس بالینی و متخصص درمان اختلالات خلقی و شخصیت

مریم الوند

مسئول برگزاری کارگاه

دکتر سیده حکیمه موسوی

مشاور کودک، خانواده و ازدواج

دکتر مریم معادی اصفهان

مشاور کودک

مشاوران متخصص و

همکاران شاورنا