آیا می توانم از خشونت پرهیز کنم؟

  خشم یک واکنش هیجانی و احساسی است که نسبت به یک موقعیت یا فردی که موجب نرسیدن ما مثلا به یک هدف، خواسته، آرزو یا شیئ می شود، ایجاد می گردد. این خشم می تواند در خیال صورت گیرد و در بیشتر موارد به یک تهدید بیرونی مرتبط می شود. وقتی فرد به خشم […]