مهارت های زندگی

مهارت های زندگی مقدمه امروزه علیرغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی، فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره، آسیب پذیر نموده است. و ممکن است آنان را دچار آسیب […]